อารยธรรมซูเมอร์ ชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมีย

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

เรื่อง อารยธรรมซูเมอร์ ชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมีย

ครูประจําวิชากลุ่มสาระ ครู อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน    ครู คเชนทร์  กองพิลา

จุดประสงค์การทําโครงงาน

1.เพื่อศึกประวัติความเป็นมาของชาวซูเมอร์ หรือ ชาวสุเมเรียน

2.เพื่อศึกษาทางด้านความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ

3.เพื่อศึกษาอักษรซูเมอร์

4.เพื่อศึกษาด้านสถาปัตยกรรม

คําถาม

1.ชนชาติสุเมเรียน  เป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมีย  ซึ่งเชื่อกันว่า  ชาวสุเมเรี่ยนได้อพยพมาจากที่ใด

2. การตั้งถิ้นฐานเริ่มแรกของชาวสุเมเรียนนั้นเป็นเพียงอะไร

3. ชาวซูเมอร์ หรือ สุเมเรียน  เข้ามาอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำไทกริสเมื่อประมาณกี่พันปี

4.อักษรซูเมอร์นี้เกิดจากแนวคิดของชาวซูเมอร์ในการเก็บรักษาอะไร

5. อิฐของสุเมเรียนมีกี่ประเภท

วิธีการทําโครงงาน

1.เลือกหาหัวข้อที่สนใจ

2.หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3.สรุปเอาใจความที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

4.เรียบเรียงข้อมูล

5.จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้อง

6.ตรวจสอบและแก้ไขที่ผิด

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s